Bezpieczne wakacje z mazowieckimi strażakami

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na piknik edukacyjny „Bezpieczne wakacje z mazowieckimi strażakami” połączony z akcją krwiodawstwa, który odbędzie się w sobotę 15 czerwca w godzinach 11:00-15:00 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40.

 

„Bezpieczne wakacje z mazowieckimi strażakami”

Cel – propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku,

Miejsce – plac wewnętrzny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,

Termin – 15 czerwca 2019 roku (sobota) w godzinach 1100-1500 (akcja krwiodawstwa od 9:00 do 13:00).

HARMONOGRAM

godz. 900  rozpoczęcie akcji krwiodawstwa w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie (krwiobus),

godz. 1100 Rozpoczęcie akcji edukacyjnej „Bezpieczne wakacje z mazowieckimi strażakami” na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,

godz. 1200 Pokaz Gimnastyki artystycznej Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora z Warszawy (na płycie boiska sportowego),

godz. 1230 Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Kaski (na placu przed sceną),

godz. 1300 zakończenie akcji krwiodawstwa w KW PSP w Warszawie,

godz. 1300 Koncert Fundacji „Dla Polonii” (na placu przed sceną),

godz. 1330 Konkurs edukacyjny z nagrodami (scena),

godz. 1400 Występ zespołu „Power Boy” (scena),

godz. 1500 zakończenie pikniku „Bezpieczne wakacje z mazowieckimi strażakami”.

Regulamin pikniku edukacyjnego

REGULAMIN PIKNIKU EDUKACYJNEGO
„Bezpieczne wakacje z mazowieckimi strażakami”
Warszawa 15 czerwca 2019 roku

1. Poniższym pojęciom nadano następujące znaczenie:
a. Aktywność – każde przedsięwzięcie o charakterze sportowym, edukacyjnym, cateringowym, rozrywkowym lub innym, zorganizowane i prowadzone podczas Imprezy przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie lub w uzgodnieniu z KW PSP w Warszawie przez Dostawcę, z którego mogą korzystać Uczestnicy Imprezy,
b. Dostawca – podmioty zewnętrzne i niezależne od Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, które w uzgodnieniu z KW PSP w Warszawie organizują i przeprowadzają Aktywności,
c. Impreza – Piknik edukacyjny „Bezpieczne wakacje z mazowieckimi strażakami”, odbywający się na Terenie na zasadach określonych w Regulaminie, w dniu 15 czerwca 2019 roku w Warszawie w godzinach 9:00 – 15:00,
d. KW PSP w Warszawie – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 40, 02-672 Warszawa,
e. JRG PSP nr 9 w Warszawie – Jednostka ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 9 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 40A, 02-672 Warszawa,
f. Regulamin – niniejszy Regulamin Imprezy,
g. Teren – wyznaczony obszar na terenie KW PSP w Warszawie oraz JRG PSP nr 9 w Warszawie, na którym odbywa się Impreza,
h. Uczestnik – każda osoba znajdująca się na Terenie,
i. Uczestnik Małoletni – Uczestnik w wieku poniżej 13 lat.
2. Organizatorem Imprezy jest KW PSP w Warszawie, z zastrzeżeniem, iż organizatorami poszczególnych Aktywności są ich Dostawcy.
3. Organizatorem akcji krwiodawstwa jest Klub Jednostak Honorowych Dawców Krwi przy KW PSP w Warszawie,
4. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich, pod warunkiem przestrzegania Regulaminu.
5. Wstęp na Teren oraz uczestnictwo w Imprezie jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków:
a. zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja i przestrzeganie,
b. wykonywanie wytycznych osób odpowiedzialnych za prowadzenie Imprezy, w tym służb porządkowych i prowadzących poszczególne Aktywności,
c. Uczestnicy Małoletni mogą brać udział w Imprezie, jedynie pod opieką Uczestników pełnoletnich,
d. udział Uczestników Małoletnich w Aktywnościach odbywa się wyłącznie za zgodą opiekuna Uczestnika Małoletniego,
e. zakazane jest wnoszenie lub posiadanie broni, materiałów pożarowo niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków i substancji. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpieczne należy do służb porządkowych Imprezy i przedstawicieli Organizatora.

6. Podczas Imprezy wszyscy Uczestnicy mają następujące obowiązki:
a. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym,
b. poszanowania mienia publicznego, zieleni oraz niezaśmiecanie terenu,
c. zachowywanie się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników lub osób trzecich. Służby porządkowe Imprezy lub przedstawiciele Organizatora odmawiają wstępu lub przebywania na Imprezie, w tym usuwają z jej Terenu, osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
d. podporządkowanie się i przestrzegania organizacji ruchu drogowego oraz instrukcji służb porządkowych Imprezy, w szczególności w miejscach, w których organizacja ruchu została zmieniona w stosunku do przepisów obowiązujących w danym miejscu w czasie innym niż Impreza,
e. stosowania się do zakazu prowadzenia na Terenie i w czasie Imprezy:
i. handlu obwoźnego, rozumianego jako sprzedaż jakichkolwiek produktów lub świadczenie jakichkolwiek usług, w tym gastronomicznych, innych niż oferowanych lub zaakceptowanych przez Organizatora,
ii. rozpowszechnianie i rozdawanie materiałów promocyjnych w tym ulotek, plakatów i innych nośników informacji, za wyjątkiem dystrybuowanych przez Organizatora i Dostawców,
iii. agitacji lub manifestacji politycznych lub religijnych, protestów i innych form publicznego prezentowania poglądów.
f. stosowania się do następujących zakazów:
i. spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków i substancji,
ii. spożywania alkoholu,
iii. wnoszenia i używania naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Uczestników Imprezy lub osób trzecich,
iv. przekraczania barierek ochronnych,
v. wchodzenia na scenę bez pozwolenia Organizatora Imprezy.

7. Każdy Uczestnik samodzielnie i na własną odpowiedzialność, uwzględniając swoje możliwości i stan zdrowia podejmuje decyzję o przystąpieniu do jakichkolwiek Aktywności, w tym sportowych. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o bezpieczeństwo własne Uczestnika, jak i innych Uczestników.

8. Udział Uczestnika w jakichkolwiek Aktywnościach odbywać się będzie na następujących zasadach:
a. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z kontynuowania Aktywności,
b. Uczestnik biorący udział w Aktywności ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się instrukcjom osób prowadzących Aktywność lub całą Imprezę, w szczególności co do sposobu wykonywania takiej Aktywności,
c. udział Uczestnika Małoletniego w Aktywności odbywa się wyłącznie za zgodą jego opiekuna,
d. osoby prowadzące Aktywność mogą w każdej chwili odmówić Uczestnikowi udziału w niej nie podając przyczyny. Odmowa taka może w szczególności nastąpić w przypadku agresywnego lub prowokacyjnego zachowania uczestnika, stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osoby prowadzącej Aktywność,
e. Uczestnikowi będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się podejmowania jakichkolwiek Aktywności.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w zdrowiu i mieniu uczestników Imprezy.
10. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

11. Uczestnik ma świadomość, iż uczestniczy w wydarzeniu publicznym, a wejście na Teren i udział w Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystanie jego wizerunku lub wypowiedzi utrwalonych podczas Imprezy w formie wizualnej lub audiowizualnej na potrzeby sporządzenia dokumentacji fotograficznej, filmu dokumentalnego, wywiadu i relacji z Imprezy dla celów statutowych, dokumentacyjnych, marketingowych oraz promocji lub reklamy Imprezy i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora.

12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na potrzebie realizacji wyżej wymienionych celów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

13. Organizator nie identyfikuje osób, których wizerunki utrwalono i nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania tych osób, wyłącznie po to, by zastosować się do przepisów o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach zastosowania nie mają art. 15-20 RODO, chyba że osoba, której wizerunek utrwalono, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

14. Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w Imprezie i Aktywnościach. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność Organizatora Imprezy i Dostawców względem Uczestników za szkody związane z ich udziałem w Imprezie, w tym Aktywnościach, zostaje wyłączona.

15. Nad bezpieczeństwem Uczestników czuwać będą osoby przeszkolone pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i medycznego oraz służby porządkowe zapewnione przez Organizatora.

16. Osoby prowadzące Imprezę lub służby porządkowe mogą w każdej chwili, bez podania przyczyny, odmówić Uczestnikowi udziału w Imprezie, zażądać od Uczestnika opuszczenia Terenu lub w przypadku niepodporządkowania się takiemu żądaniu usunąć Uczestnika z Imprezy. Zakaz udziału w Imprezie może zostać wydany w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osób prowadzących Imprezę.

17. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa Uczestników Małoletnich w Imprezie, a w szczególności w Aktywnościach jest akceptacja warunków Imprezy, w tym w szczególności treści Regulaminu przez opiekunów Uczestników Małoletnich oraz zapewnienie opieki osoby pełnoletniej podczas całego udziału Uczestnika Małoletniego w Imprezie. Udział Uczestnika Małoletniego w Imprezie, w tym w Aktywnościach, odbywa się na odpowiedzialność opiekuna, który zobowiązany jest do podjęcia decyzji o udziale Uczestnika Małoletniego w Imprezie lub poszczególnych Aktywnościach z uwzględnieniem stanu zdrowia, predyspozycji i możliwości Uczestnika Małoletniego. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika Małoletniego, jak i innych osób znajdujących się na Imprezie.

18. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

18. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.straz.pl oraz na Terenie Imprezy.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Wróć