Narada dotycząca zagadnień informatyki i łączności dla jednostek PSP woj. mazowieckiego

15 maja 2019 r., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, przeprowadzono naradę służbową dotyczącą zagadnień informatyki i łączności.

Celem spotkania było doskonalenie zawodowe oraz działania nadzorcze nad komendantami powiatowymi/miejskimi Państwowej Straży Pożarnej w zakresie informatyki i łączności.

 Podczas narady omówiono następujące zagadnienia:

  st. bryg. Grzegorz Janik – Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności

 „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. W trakcie wystąpienia zostały przedstawione sposoby wydatkowania środków z programu oraz zalecenia dotyczące organizacji łączności radiowej. Informacje o przygotowaniu do wprowadzeniu nowego SWD oraz usług katalogowych, Active Directory dla całego systemu jednostek organizacyjnych PSP. Naczelnik WIiŁ zwrócił uwagę na problematykę niebezpieczeństw płynących z sieci Internet. Przedstawił możliwe kierunki działań mające na celu zabezpieczenie infrastruktury IT w komendach PSP na terenie województwa mazowieckiego.

     mł. bryg. Kazimierz Gogacz – Kierownik Sekcji Informatyki w Wydziale Informatyki i Łączności KW PSP w Warszawie

 W trakcie wystąpienia zostały omówione zagadnienia dotyczące podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w oparciu o obowiązujące przepisy i zalecenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponadto omówiono zakres aktualizacji Powiatowych Planów Ratowniczych - w szczególności procedury postępowania na wypadek awarii oraz incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.

  bryg. Rafał Turkiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki i Łączności

 „Instrukcja w sprawie organizacja łączności radiowej”. Podczas wystąpienia opisano zmiany i nowe wymagania zawarte w instrukcji, dotyczące głównie aktualizacji radiotelefonów, wprowadzenia nowych pojęć oraz struktury sieci. Ponadto przybliżono możliwości wprowadzanego systemu TETRA.

 

   kpt. Artur Gust - Specjalista w Wydziale Informatyki i Łączności KW PSP w Warszawie

 "Bieżące zagadnienia dotyczące informatyki i łączności". W trakcie wystąpienia omówione zostały zagadnienia związane z dokumentacją dotyczącą ewidencji urządzeń radiowych oraz osób uprawnionych do pracy w sieciach radiowych PSP. Ponadto omówione zostały najczęstsze błędy dotyczące wniosków o wycofanie, modyfikację i przydział kryptonimów radiowych. Przedstawiono również zagadnienia związane z podłączeniem nowych urządzeń do sieci informatycznych funkcjonujących w ramach sieci WAN woj. mazowieckiego oraz przedstawiono informacje dotyczące korzystania z poczty internetowej w domenie "mazowsze.straz.pl".

   mł. bryg. Konrad Mojski - Kierownik Sekcji Łączności w Wydziale Informatyki i Łączności KW PSP w Warszawie

 "Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej w sieci PR". Zaprezentowane zostały zagadnienia związane z zaktualizowaną „Instrukcją w sprawie organizacji łączności radiowej” oraz „Zasadami organizacji łączności, alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”.
Omówione zostały zalecane sposoby wykonania przeglądów instalacji antenowych oraz sprawdzenia realnych zasięgów łączności w sieciach powiatowych.

    Jerzy Jarosławski - Specjalista w Wydziale Informatyki i Łączności KW PSP w Warszawie

„Protokół NTP”- Omówione zostały możliwości implementacji protokołu komunikacyjnego umożliwiającego precyzyjną synchronizację czasu pomiędzy komputerami.

 

Opracowanie i Zdjęcia: mł. ogn. Adrian Zabrocki – KW PSP w Warszawie,

Wróć