Pytania egzaminacyjne

1. Jaki akt prawny określa odpowiedzialność karną za sprowadzanie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru?
2. Jakie organy są właściwe w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym?
3. Jakie kryteria decydują o uznaniu zakładu, jako stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej?
4. Jaki jest podział zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej?
5. Kto odpowiada za informowanie społeczeństwa w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym?
6. Jakie informacje powinna zawierać instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej?
7. Jaki jest cel opracowania raportu o bezpieczeństwie?
8. Jakie są obowiązki prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii w zakresie przeciwdziałania poważnej awarii przemysłowej?
9. Jakie zadania należą do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym?
10. W jaki sposób oznakowywane są gaśnice przenośne i przewoźne?
11. Jaki zawór posiadają obecnie produkowane gaśnice śniegowe?
12. Jakie środki gaśnicze mogą być stosowane do gaszenia urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem?
13. Jakie wyróżnia się grupy pożarów?
14. Jakie jest podział i oznakowanie gaśnic z uwagi na lokalizację w nich gazu stanowiącego czynnik napędowy?
15. Jakie są zasady obsługi hydrantu wewnętrznego?
16. Do gaszenia jakich substancji może służyć woda?
17. Jakie są podstawowe parametry pożarniczych węży tłocznych?
18. Jaką osiąga temperaturę wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej?
19. Jak często należy przeprowadzać czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic?
20. Jakie są kryteria kwalifikacji budynków lub stref pożarowych określanych jako ZL do określonych kategorii zagrożenia ludzi?
21. Jakie są zasady określania klasy odporności pożarowej budynku?
22. W jakich przypadkach drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń?
23. Jakie warunki należy spełnić, aby drzwi rozsuwane mogły służyć do celów ewakuacji jako wyjścia na drogi ewakuacyjne?
24. Jak określana jest droga ewakuacyjna od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku?
25. Jak określana jest droga w pomieszczeniach, którą musi przebyć człowiek, od najdalszego miejsca, w którym może on przebywać, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku?
26. Jaki jest wymagany czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego?
27. Jakie mogą być podstawy do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażającego życiu ludzi?
28. Jakie obiekty wymagają zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru?
29. Jakie wymagania powinno spełniać uzupełniające źródło wody zapewniające zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru?
30. Jakie są zasady ustalania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego?
31. Jakie są zasady ustalania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków produkcyjnych i magazynowych?
32. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
33. Jaki jest wpływ na wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych wyposażenia stref pożarowych w obiektach budowlanych w stałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające?
34. Czy właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może bezterminowo dopuścić zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych, w przypadku braku źródła wody zapewniającego wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych?
35. W jakiej odległości powinny być zlokalizowane hydranty zewnętrzne od chronionego obiektu budowlanego?
36. Co jaki czas i przez kogo powinny być poddawane przeglądom i konserwacji hydranty zewnętrzne?
37. Co jest produktem całkowitego spalania?
38. Jakie są drogi rozchodzenia się ciepła i czym się one charakteryzują?
39. Co stanowi największy odsetek przyczyn powstawania pożarów?
40. Czym charakteryzuje sie spalanie bezpłomieniowe?
41. Jakie materiały mogą ulęgać spalaniu bezpłomieniowemu?
42. Jakie znaczenie mają granice wybuchowości i jakich substancji dotyczą?
43. Co to jest zapłon?
44. Co to jest samozapłon?
45. Co to jest samozapalenie?
46. Co to jest pożar?
47. Co to jest wybuch?
48. Jakie są fazy rozwoju pożaru wewnętrznego?
49. Co oznacza skrót ROP w przypadku systemu sygnalizacji pożarowej?
50. Jakie podstawowe elementy składają się na system sygnalizacji pożarowej?
51. Kto określa warunki podłączenia obiektu do monitoringu pożarowego?
52. Co oznacza określenie RASTI w przypadku dźwiękowego systemu ostrzegawczego?
53. Co oznacza czas opóźnienia (T2) w przypadku systemu sygnalizacji pożarowej?
54. Jakie podstawowe elementy składają się na instalację tryskaczową?
55. Jakie są wymagane parametry w zakresie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych?
56. Jak często należy przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w obiektach, w których jest to wymagane?
57. Jakie są zasady poruszania się ludzi na silnie zadymionej poziomej drodze ewakuacyjnej?
58. Czy ewakuację można prowadzić przy użyciu dźwigów osobowych (wind)?
59. W jakim terminie właściwy Komendant Miejski (Powiatowy) Państwowej Straży Pożarnej powinien być powiadomiony o przeprowadzeniu w obiekcie praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji?
60. Kiedy można zaprzestać dozorowania pogorzeliska, które zostało nakazane "decyzją kierującego działaniem ratowniczym"?
61. W jakiej kolorystyce wykonane są znaki ewakuacyjne?
62. W jakich przypadkach mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.)?
63. W jakich przypadkach mają zastosowanie przepisy rozporządzenia przepisy przeciwpożarowe (akty wykonawcze do ustawy o ochronie przeciwpożarowej)?
64. W jakim akcie prawnym znajdują się wymagania dotyczące warunków wyposażania budynków w instalacje wodociągowe przeciwpożarowe?
65. Kto odpowiada za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku?
66. Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba opracowująca instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
67. W jakich obiektach wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
68. Jakie są kryteria przeprowadzenia aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?
69. Przez jaki czas powinna być przechowywana dokumentacja projektowa urządzenia przeciwpożarowego?
70. W jakich zakładach, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, wymagany jest raport o bezpieczeństwie?
71. Jakie są zasady kwalifikacji budynków do grup wysokości?
72. Co oznaczają litery (R), (E) oraz (I) w określeniach klasy odporności ogniowej elementów budowlanych?
73. Przez ile maksymalnie pomieszczeń może prowadzić przejście ewakuacyjne?
74. Jakie drzwi nie powinny być stosowane do celów ewakuacji?
75. Jakie są wymagania przeciwpożarowe dotyczące elementów wykończenia wnętrz na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji?
76. Jaka jest maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodów stałych (z wyłączeniem budynków opieki zdrowotnej)?
77. W jakiej odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy powinny być zlokalizowane hydranty zewnętrzne?
78. Gdzie powinien być zlokalizowany główny kurek gazu, umożliwiający odcięcie jego dopływu do instalacji gazowej budynku zasilanej z sieci gazowej?
79. Na czym polega działanie gaśnicze wody?
80. Co oznaczają symbole (X) i (Z) umieszczane w oznaczeniach gaśnic? 81. Jakie są zasady rozmieszczenia w budynku punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych)?
82. Jakie są zasady rozmieszczania gaśnic?
83. Jakie są zasady rozmieszczania ręcznych ostrzegaczy pożarowych?
84. W jaki sposób uruchamia się instalacja tryskaczowa?
85. Jakie należy spełniać wymagania ubiegając się o kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej?
86. Kto dokonuje oceny zagrożenia przy prowadzeniu prac spawalniczych?
87. Jakie są dopuszczalne długości przejść ewakuacyjnych w obiektach i od czego zależą?
88. Jakie są dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w obiektach i od czego zależą?
89. Kto jest odpowiedzialny za wyposażenie obiektu w gaśnice?
90. Ile jest klas odporności pożarowej budynku i jak się je oznacza?
91. Co to jest strefa pożarowa?
92. Jak określa się szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych?
93. Czym różni się instalacja gaśnicza tryskaczowa od zraszaczowej?
94. Jakie są źródła prawa regulujące kwestie ochrony przeciwpożarowej?
95. Kto jest odpowiedzialny za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku?
96. Jakie są zasady zabezpieczania przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego?
97. Do czego służy przeciwpożarowy wyłącznik prądu?
98. Jakie są zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem?
99. Jakie są zasady umieszczania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem?
100. O czym informuje klasa temperaturowa, której symbol umieszczany jest na urządzeniu elektrycznym przeznaczonym do wykorzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem?
101. Jaka powinna być maksymalna temperatura powierzchni urządzenia elektrycznego przeznaczonego do wykorzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem?
102. W jakim dokumencie zawarte są ustalenia dokonane w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez PSP?
103. Jaka jest różnica pomiędzy klasą odporności ogniowej a klasą odporności pożarowej?
104. Jakie są określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.)?
105. Czy ruchome schody i pochylnie zalicza się do dróg ewakuacyjnych?

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, 00-622 Warszawa, ul. Polna 1, tel: (022) 319-91-00

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę
na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików cookie.

Konfigurację akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej.