Wydział Budżetu i Rachunkowości (WBR)

Naczelnik Wydziału

st. bryg. mgr inż. Ewa Gralewska-Cyngot

Główne zadania Wydziału:

  1. prowadzenie obsługi finansowej KW PSP polegającej na:
  2. planowanie przychodów i wydatków dotyczących działalności pozabudżetowej,
  3. realizacja wydatków w układzie Budżetu Zadaniowego,
  4. prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia PSP,
  5. prowadzanie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego,
  6. prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku komendy wojewódzkiej oraz majątku użyczonego KP/KM PSP.