Warsztaty nurkowe

WARSZTARTY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA PRAC PODWODNYCH DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA MŁODSZEGO NURKA MWSiA, NURKA MSWiA I NURKA INSTRUKTORA MSWiA ORAZ PŁETWONURKÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA Mł. NURKA MSWiA Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO.

I. WARUNKI DOPUSZCZENIA STRAŻAKÓW DO ZAJEĆ NA WARSZTATACH. 

 • zgłoszenie należy dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i przesłanego
  w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego,
 • dostarczyć w dniu szkolenia oryginał formularza zgłoszeniowego podpisany przez właściwego przełożonego,
 • dostarczyć ksero potwierdzonego za zgodność z oryginałem badań lekarskich – okresowych, obejmującego cały okres warsztatów,
 • dostarczyć ksero potwierdzonego za zgodność z oryginałem badań lekarskich – specjalistycznych nurkowych, obejmującego cały okres warsztatów,
 • dostarczyć ksero potwierdzonego za zgodność z oryginałem zaświadczenia
  z kwalifikowanej pierwszej pomocy, obejmującego cały okres warsztatów,
 • posiadać książeczkę nurka MSWiA podczas warsztatów.

UWAGI:

 1. W warsztatach uczestniczą strażacy: mł. nurek MWSiA, nurek MWSiA, nurek wyznaczony jako kierownik prac podwodnych MWSiA i nurek Instruktor MWSiA,
 2. Dodatkowo dopuszcza się możliwość uczestniczenia w szkoleniu strażaków płetwonurków ubiegających się o uprawnienie młodszego nurka MSWiA (uprawnienia co najmniej P1),

II. PROGRAM WARSZTATÓW I KADRA

Warsztaty realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP „ Ramowy program warsztatów doskonalących umiejętności prowadzenia prac podwodnych dla osób posiadających uprawnienia młodszego nurka MSWiA, nurka MSWiA i nurka Instruktora MSWiA z terenu woj. mazowieckiego”
i „Ramowy program warsztatów doskonalących umiejętności prowadzenia prac podwodnych dla płetwonurków ubiegających się o uprawnienie młodszego nurka MSWiA z terenu woj. mazowieckiego” 

Zajęcia prowadzone są przez Nurka Instruktora MSWiA, kierowników prac podwodnych
i dowódców specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego. 

III. ORGANIZACJA WARSZTATÓW. 

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z planem warsztatów podczas 6 dniowych zgrupowań rozpoczynających się każdorazowo w poniedziałek od godziny 1000 i kończące w sobotę o godz. 1600.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na trenie Poligonu wodnego w Kręsku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz na wybranych przez kierownika merytorycznego ćwiczeń w uzgodnieniu z kierownikiem warsztatów jeziorach Warmii i Mazur w celu doskonalenia warsztatu nurkowego i poznania innych akwenów wodnych. 

IV. KWALIFIKACJE

Absolwent warsztatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych doskonali umiejętności zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień.

V. TERMINY WARSZTATÓW. 

Terminy warsztatów na 2018 r.

I. 07-12.05.2018 r.
II. 14-19.05.2018 r.
III. 21-26.05.2018 r.
IV. 04-09.06.2018 r.
V. 10-15.09.2018 r.
VI. 17-22.09.2018 r.
VII. 24-29.09.2018 r.
VIII. 01-06.10.2018 r.

 VI. ZAŁĄCZNIKI. 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 2. Ramowy program warsztatów doskonalących umiejętności prowadzenia prac podwodnych dla osób posiadających uprawnienia młodszego nurka MSWiA, nurka MSWiA i nurka Instruktora MSWiA z terenu woj. mazowieckiego.
 3. Ramowy program warsztatów doskonalących umiejętności prowadzenia prac podwodnych dla płetwonurków ubiegających się o uprawnienie młodszego nurka MSWiA z terenu woj. mazowieckiego.
 4. Karta prac podwodnych – wzór.
 5. Instrukcja alarmowa w przypadku wystąpienia wypadku nurkowego - jezioro Wulpińskie.

Dokumenty do pobrania

 • docx525.1 KiBInstrukcja alarmowa w przypadku wystapienia wypadku nurkowego.docxPobierz
 • docx14.9 KiBKARTA PRAC PODWODNYCH NOWY.docxPobierz
 • pdf57.8 KiBRozporzadzenie.pdfPobierz
 • xls53.0 KiBFormularz_warsztaty_nurkow_wiosna2017.xlsPobierz
 • xls53.0 KiBFormularz_warsztaty_nurkow_jesien2017.xlsPobierz