Szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 1. Obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym.
 2. Wiek od 25 lat do 65 lat.
 3. Wykształcenie minimum średnie (w uzasadnionych warunkach zasadnicze).
 4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.       
 5. Aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych.
 6. Ukończone szkolenie dowódców OSP.
 7. Prawidłowo wypełniona i przesłana karta skierowania (w niezmienionym formacie) w wersji elektronicznej na podany adres e-mail bez podpisów.
 8. Dostarczenie oryginału karty skierowania w wersji papierowej w dniu rozpoczęcia szkolenia
  ze wszystkimi danymi oraz z obowiązkowymi podpisami.   

PROGRAM SZKOLENIA I KADRA 

1. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta  
     Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 11 maja 2006 roku.  
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez: wykładowców, instruktorów i funkcjonariuszy PSP
   o odpowiednim przygotowaniu kierunkowym oraz funkcyjnych Związku OSP RP posiadających
     odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

1. Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie, KW PSP w Warszawie.

2. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego jest program szkolenia komendantów gminnych
     ZOSP RP.

3. Podstawową formą nauczania są zajęcia trwające 45 minut, prowadzone w salach przystosowanych
     do prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń.

4. Zajęcia praktyczne są prowadzone w grupach, stosownie do realizowanej tematyki, uwzględniając
     wskazówki dla poszczególnych tematów.

5. Na szkolenie przewidziano 28 godzin dydaktycznych, w tym 19 godzin teorii i 9 godzin praktyki.

6. Druhowie, którzy ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie zgodnie
     ze wzorem określonym w załączniku programu szkolenia.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie może być przeprowadzone w Ośrodku Szkolenia w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Majdańskiej 38/40 (Praga – Południe) lub na bazie Komendy Miejskiej / Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa mazowieckiego.

TERMINY SZKOLENIA

Termin szkolenia realizowany jest zgodnie z planem dydaktycznym.

Dokumenty do pobrania

 • xls52.0 KiBWzor Karty na szkolenie KG RP na bazie KM P PSP.xlsPobierz