Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie w niezmienionym formacie .xls w wersji elektronicznej formularza zgłoszeniowego (BEZ PODPISÓW!!!) oraz skanu dokumentu poświadczającego minimum średnie wykształcenie(na adres siop@mazowsze.straz.pl) lub dostarczenie osobiście formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią właściwego dokumentu.”

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1300,- zł na konto: (BGK 90 1130 1017 0020 1237 1620 0001), tytułem: opłata za szkolenie inspektorów ochrony ppoż. imię i nazwisko uczestnika) i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia się szkolenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej, art.6 : Opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia! 


3. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      W/w formularz zgłoszeniowy w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,

2)      Skan lub ksero dokumentu poświadczającego minimum średnie wykształcenie (oryginał
do wglądu),

3)      Dwa egzemplarze umowy z niezbędnymi podpisami (przesyłana do Państwa po otrzymaniu formularza w wiadomości zwrotnej),

4)      Wydrukowany dowód wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA I KADRA

1.Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 22 lutego 2010 r.
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców, rzeczoznawców zabezpieczeń ppoż., oficerów Państwowej Straży Pożarnej doświadczonych w akcjach ratowniczych, posiadających specjalistyczną wiedzę.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas dwóch tygodniowych zjazdów (I tydzień od poniedziałku do soboty (włącznie) i II tydzień od poniedziałku do piątku) zjazdy rozdzielone są 2-tygodniową przerwą, przeznaczoną na samokształcenie i napisanie pracy zaliczeniowej
2. Pracę należy złożyć w pierwszym dniu drugiego zjazdu.

3. Egzamin w ostatnim dniu szkolenia.
4. Cena szkolenia obejmuje udział w wykładach i zajęciach praktycznych, materiały szkoleniowe (skrypt), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
4. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

MIEJSCE SZKOLENIA

Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Majdańskiej 38/40 (Praga - Południe)

UPRAWNIENIA

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

TERMINY SZKOLENIA


Przysłany formularz jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność nadesłanych formularzy zgłoszeniowych) informowane są e-mailem o terminie rozpoczęcia szkolenia. Informacja wysyłana jest najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia pod warunkiem uzyskaniu wymaganej liczby uczestników (min. 15 osób).

 

Planowane terminy szkolenia:

I zjazd:
25 - 30 maja 2020 r.
 
II zjazd:
15 - 19 czerwca 2020 r.
 
Zajęcia odbywać się będą w Warszawie na w Ośrodku Szkolenia w Warszawie ul. Majdańska 38/40
lub ul. Marcinkowskiego 2 (JRG-5 Warszawa).

 

Dokumenty do pobrania

 • pdf1.2 MiBustawa deregulacyjna.pdfPobierz
 • pdf726.9 KiB1 - program_szkolenia_inspektorow_zatwierdz.pdfPobierz
 • pdf508.1 KiBPismo z KG.pdfPobierz
 • pdf528.0 KiBROZPORZADZENIE W SPRAWIE SZKOLEN INSPEKTOROW OCHRONY PPOZ.pdfPobierz
 • pdf70.5 KiBWZOR_wypelniania_2017.pdfPobierz
 • doc45.5 KiBPytania_egzaminacyjne_inspektorzy_03_2018.docPobierz
 • xlsx21.1 KiBFormularz_SIOP_2018.xlsxPobierz
 • pdf292.0 KiBROZPORZADZENIE W SPRAWIE SZKOLEN INSPEKTOROW OCHRONY PPOZ 2020.pdfPobierz