Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szanowni Państwo

Terminy planowanych szkoleń będą sukcesywne zamieszczane na niniejszej stronie internetowej.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii Ośrodek Szkolenia w Warszawie planuje rozpoczęcie szkolenia online. Szkolenie zaplanowane jest w okresie .... Osoby zainteresowane są proszę o pod numerem tel. 22 55 95 304 bądź pod e-mail: siop@mazowsze.straz.pl.

 1. Warunki przyjęcia na szkolenie online:
  • przesłanie co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia w edytowalnej wersji pliku .xls (bez podpisów) oraz skanu lub zdjęcia (z podpisami) formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: siop@mazowsze.straz.pl
  • przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie  na adres e-mail: siop@mazowsze.straz.pl
  • dokładne wypełnienie danych w formularzu zgłoszeniowym - brak możliwości zmiany danych po rozpoczęciu szkolenia
  • po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie wraz z notą księgową – dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1500,00 zł na konto: KW PSP w Warszawie (podane wraz z notą księgową), tytułem: SIOP – nazwisko. Uczestnik wraz z potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie otrzyma wersje elektroniczną noty księgowej. Oryginał noty zostanie przesłany pocztą wraz z zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  • przesłać na adres: siop@mazowsze.straz.pl potwierdzenie opłaty za szkolenie.
   Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 1964 ze zm.) Opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.
 2. Przebieg szkolenia
  • osoby które zostały zakwalifikowane na przedmiotowe szkolenie i spełniły wszelkie wymogi formalne (tj. przesłały w terminie zgłoszenie, dokonały w terminie opłaty) otrzymają na adres e-mail z którego przesłano zgłoszenie login i hasło do materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych będzie aktywny dla uczestników w trakcie trwania szkolenia.
  • w czasie szkolenia będzie możliwość konsultacji on-line z prowadzącymi poszczególne zajęcia dydaktyczne o wyznaczonych godzinach,
  • obowiązkiem uczestnika będzie zapoznanie się z treściami zawartymi
   w materiałach szkoleniowych.
 3. Warunki ukończenia szkolenia
  • spełnienie wszystkich wymogów formalnych,
  • przesłanie końcowej pracy zaliczeniowej. Końcowa praca zaliczeniowa realizowana będzie w formie pracy pisemnej przesyłanej pocztą elektroniczną na adres siop@mazowsze.straz.pl
  • pozytywne zdanie egzaminu końcowego.
 4. Wszelką korespondencję dotyczącą szkoleń  inspektorów ochrony przeciwpożarowej prosimy kierować wyłącznie na adres: siop@mazowsze.straz.pl
 5. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 55 95 304

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE STACJONARNE (nie prowadzone w chwili obecnej)

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie w niezmienionym formacie .xls w wersji elektronicznej formularza zgłoszeniowego (BEZ PODPISÓW!!!) oraz skanu dokumentu poświadczającego minimum średnie wykształcenie(na adres siop@mazowsze.straz.pl) lub dostarczenie osobiście formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią właściwego dokumentu.”

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1500,00 zł, (tytułem: SIOP nazwisko uczestnika) i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia się szkolenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej, art.6 : Opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia! 


3. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      W/w formularz zgłoszeniowy w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,

2)      Skan lub ksero dokumentu poświadczającego minimum średnie wykształcenie (oryginał
do wglądu),

3)      Dwa egzemplarze umowy z niezbędnymi podpisami (przesyłana do Państwa po otrzymaniu formularza w wiadomości zwrotnej),

4)      Wydrukowany dowód wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA I KADRA

1.Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 22 lutego 2010 r.
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców, rzeczoznawców zabezpieczeń ppoż., oficerów Państwowej Straży Pożarnej doświadczonych w akcjach ratowniczych, posiadających specjalistyczną wiedzę.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas dwóch tygodniowych zjazdów (I tydzień od poniedziałku do soboty (włącznie) i II tydzień od poniedziałku do piątku) zjazdy rozdzielone są 2-tygodniową przerwą, przeznaczoną na samokształcenie i napisanie pracy zaliczeniowej
2. Pracę należy złożyć w pierwszym dniu drugiego zjazdu.

3. Egzamin w ostatnim dniu szkolenia.
4. Cena szkolenia obejmuje udział w wykładach i zajęciach praktycznych, materiały szkoleniowe (skrypt), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
4. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

MIEJSCE SZKOLENIA

Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Majdańskiej 38/40 (Praga - Południe)

UPRAWNIENIA

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

TERMINY SZKOLENIA


Przysłany formularz jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność nadesłanych formularzy zgłoszeniowych) informowane są e-mailem o terminie rozpoczęcia szkolenia. Informacja wysyłana jest najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia pod warunkiem uzyskaniu wymaganej liczby uczestników.

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 • pdf528.0 KiBROZPORZADZENIE W SPRAWIE SZKOLEN INSPEKTOROW OCHRONY PPOZ.pdfPobierz
 • pdf292.0 KiBROZPORZADZENIE W SPRAWIE SZKOLEN INSPEKTOROW OCHRONY PPOZ 2020.pdfPobierz
 • pdf1.2 MiBustawa deregulacyjna.pdfPobierz
 • pdf508.1 KiBPismo z KG.pdfPobierz
 • doc45.5 KiBPytania_egzaminacyjne_inspektorzy_03_2018.docPobierz
 • pdf1.1 MiBProgram szkolenia inspektorow ochrony przeciwpozarowej.pdfPobierz
 • pdf57.5 KiBWzor_wypelniania_skierowania.pdfPobierz
 • xls62.0 KiBFormularz_SIOP.xlsPobierz