Szkolenie Kierowców-Operatorów Drabin Mechanicznych

I. KADRA SZKOLENIOWA I PROGRAM.
Kursy realizowane przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie stoją na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców i instruktorów z zewnątrz, którzy posiadają wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami producentów odpowiednich marek i modeli drabin. W oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez KG PSP w dn. 10 lipca 2006r. na kurs przewidziano 48 godzin dydaktycznych. Ze względu na dużą różnorodność modeli drabin na terenie województwa mazowieckiego czas szkolenia może ulec wydłużeniu.
II. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA.
Absolwent szkolenia „kierowca – operator” przygotowany jest do eksploatacji, obsługi i konserwacji wskazanych na zaświadczeniu typów samochodów z drabiną mechaniczną.
III. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO KURSU.
1.Strażacy – ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej:
• prawidłowe wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego,
• dostarczenie w dniu szkolenia oryginału formularza zgłoszeniowego podpisanego przez właściwego przełożonego,
• wykształcenie co najmniej średnie – kserokopia świadectwa poświadczona za zgodność z oryginałem,
• zaświadczenie o zatrudnieniu na stałe w PSP (stażysta nie będzie przyjmowany pismo BS-II-1442/5-1/09 z dnia 28.09.2009r.),
• aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia kierowanego umożliwiający udział w kursie ratownictwa wysokościowego (pismo BS-I-1435/26-2/09 z dnia 23.11.2009r.),
2.Strażacy – ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych:
• prawidłowe wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego • dostarczenie w dniu szkolenia oryginału formularza zgłoszeniowego podpisanego przez właściwego przełożonego (od Zarządu OSP potwierdzonego przez właściwy organ gminy), • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych oraz potwierdzające zdolność do pracy na wysokości, • ukończone szkolenie kierowców operatorów sprzętu ratowniczego OSP, • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
IV. TERMINY SZKOLENIA.

O terminie rozpoczęcia i realizacji szkolenia Komendy PSP będą informowane odrębnym pismem.
V. ORGANIZACJA SZKOLENIA.
• zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na trenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie ul. Majdańska 38/40,

 

Dokumenty do pobrania

  • pdf760.5 KiBProgram Szkolenia.pdfPobierz
  • xls75.0 KiBFormularz zgloszeniowy Operatorzy drabin.xlsPobierz