Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG

 I. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA.

 • ukończenie kursu wstępnego z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez Państwową Straż Pożarną lub szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG,
 • posiadanie kwalifikacji ratownika, aktualne na czas trwania szkolenia, zgodne
  z wymaganiami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • posiadanie karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (okresowe), aktualne na czas trwania szkolenia,
 • zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego składającego się z:

o       testu sprawnościowego:

-        biegowego testu Coopera (zalicza ocena najmniej dobra, zgodnie z tabelą wyników),

-        podciągnięcia 7-10 razy na drążku ciągiem martwym (zgodnie z tabelą wyników),

o       sprawdzianu teoretycznego i praktycznego obejmującego wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG, w tym:

-        przygotowanie i prawidłowa obsługa sprzętu z wyposażenia osobistego,

-        wiązanie węzłów,

-        budowa stanowisk,

-        umiejętność budowy poręczówek,

-        sprawne i bezpieczne poruszanie się po poręczówkach.

a)      w przypadku strażaka z PSP – kierowany/-a:

-        nie posiada przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach bezpośrednio związanych z działaniami ratowniczymi,

-        posiada orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okresowe badania lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia (praca na wysokości powyżej 3 m),

b)     w przypadku strażaka ratownika z OSP – kierowany/-a posiada:

-        zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (praca na wysokości powyżej 3 m),

-        ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia,

 • wypełnioną właściwą kartę skierowania wysłać na adres e-mail szkolspec@mazowsze.straz.pl (w formie edytowalnej, bez podpisu właściwego przełożonego),
 • wypełnioną i podpisaną (przez właściwego przełożonego) kartę skierowania dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia.

UWAGA:

 1. Na szkolenie słuchacz przyjeżdża ze sprzętem stanowiącym wyposażenie osobiste ratownika wysokościowego.
 2. Kursant ma obowiązek okazać właściwie wypełnioną „Indywidualną kartę realizacji szkolenia – minimalny zakres zadań praktycznych”.
 3. Kandydatów „Kursów wstępnych z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez PSP”, obejmuje jedynie z egzaminu kwalifikacyjnego cześć dotycząca sprawności fizycznej.

II. PROGRAM SZKOLENIA I KADRA

Szkolenie realizowane jest w oparciu o „Program szkolenia młodszych ratowników wysokościowych ksrg” zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP w dniu 22 kwietnia 2014 r.

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego PSP.

III. ORGANIZACJA SZKOLENIA

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z planem szkolenia podczas 15 godzin teorii
i 46 godzin praktyki.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na trenie JRG PSP nr 7 KM PSP
m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 67, w Warszawie,

Podczas szkolenia realizowane są wyjazdowe ćwiczenia praktyczne poza teren jednostki.

IV. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA.

Absolwent szkolenia otrzymuje tytuł młodszego ratownika wysokościowego KSRG oraz uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego w ramach działań prowadzonych przez specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego KSRG
(bez użycia śmigłowca), kierowania działaniem ratowniczym oraz prowadzenia zajęć
z doskonalenia zawodowego dla specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego KSRG.

V. TERMINY SZKOLENIA.

O terminach szkoleń Komendy Miejskie/Powiatowe PSP informowane będą odrębnym pismem.

VI. ZAŁĄCZNIKI.

 1. Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie specjalistycznych czynności ratowniczych.
 2. Zasady przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego przed szkoleniem młodszych ratowników wysokościowych ksrg.
 3. Tabela wyników do testu sprawnościowego z egzaminu kwalifikacyjnego przed szkoleniem młodszych ratowników wysokościowych KSRG.

Dokumenty do pobrania

 • pdf418.0 KiBprogram_szkolenia_mlodszych_ratownikow.pdfPobierz
 • xls27.0 KiBTabela wynikow PRW.xlsPobierz
 • xls55.0 KiBform_ml_ratownika_wys.xlsPobierz