Szkolenie z ratownictwa wysokosciowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym

I WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA.

 • posiadanie kwalifikacji ratownika, aktualnych na czas trwania szkolenia, zgodne
  z wymaganiami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • posiadanie karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie okresowe), aktualne na czas trwania szkolenia,

a)      w przypadku strażaka z PSP – kierowany/-a:

-        nie posiada przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach bezpośrednio związanych z działaniami ratowniczymi,

-        posiada orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okresowe badania lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia (praca na wysokości powyżej 3 m),

-        ukończenie co najmniej szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka.

 b)      w przypadku strażaka ratownika z OSP – kierowany/-a posiada:

-        zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (praca na wysokości powyżej 3 m),

-        zaświadczenie potwierdzające ukończenie co najmniej szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP lub równorzędnego,

-        ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia,

 • wypełnioną właściwą kartę skierowania wysłać na adres e-mail szkolspec@mazowsze.straz.pl (w formie edytowalnej, bez podpisu właściwego przełożonego),
 • wypełnioną i podpisaną (przez właściwego przełożonego) kartę skierowania dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia.


UWAGA:

 1. Na szkolenie słuchacz może przyjechać ze sprzętem stanowiącym wyposażenie jednostki PSP do działań wysokościowych z zakresu podstawowego.

II PROGRAM SZKOLENIA I KADRA

Szkolenie realizowane jest w oparciu o „Program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w dniu 23 stycznia 2015 r.

Zajęcia prowadzone są przez młodszych ratowników wysokościowych, ratowników wysokościowych, starszych ratowników wysokościowych, instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego PSP oraz uprawnione osoby, które uczestniczyły w warsztatach przygotowujących do realizacji przedmiotowego szkolenia.

III ORGANIZACJA SZKOLENIA

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z planem szkolenia podczas 6 godzin teorii
i 18 godzin praktyki.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na trenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie, KW PSP w Warszawie ul. Majdańska 38/40 w Warszawie,

Podczas szkolenia realizowane są wyjazdowe ćwiczenia praktyczne poza teren Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie.

IV TERMINY SZKOLENIA.

O terminach szkoleń Komendy Miejskie/Powiatowe PSP informowane będą odrębnym pismem.

Dokumenty do pobrania

 • pdf3.6 MiBZasady_ratownictwa_wysokosciowego_2020.pdfPobierz
 • pdf405.7 KiBprogram zakresu podstawowego.PDFPobierz
 • doc41.0 KiBSprzet na jednostki PSP - zakres podstawowy wysokosciowka.docPobierz
 • xlsx11.8 KiBWeryfikacja sprzetu z RWZP.xlsxPobierz
 • xlsx15.8 KiBSKIEROWNIE RWZP.xlsxPobierz
 • pdf19.7 MiBSkrypt_wysokosciowy.pdfPobierz