Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej - szkolenie aktualizujące

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie w niezmienionym formacie .xls w wersji elektronicznej formularza zgłoszeniowego (BEZ PODPISÓW!!!) oraz skanu aktualnego zaświadczenia
(na adres siop@mazowsze.straz.pl) lub dostarczenie osobiście formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią właściwego dokumentu.

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 600,- zł na konto: (BGK 90 1130 1017 0020 1237 1620 0001), tytułem: opłata za szkolenie inspektorów ochrony ppoż.- aktualizacja imię
i nazwisko uczestnika) i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia się szkolenia. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej, art.6 : Opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia! 


3. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      W/w formularz zgłoszeniowy w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,

2)      Skan lub ksero aktualnego zaświadczenia,

3)      Dwa egzemplarze umowy z niezbędnymi podpisami (przesyłana do Państwa po otrzymaniu formularza w wiadomości zwrotnej),

4)      Wydrukowany dowód wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

 

PROGRAM SZKOLENIA I KADRA

1. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 28 sierpnia 2012 r.
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców, rzeczoznawców zabezpieczeń ppoż., oficerów Państwowej Straży Pożarnej z długoletnią praktyką w zakresie profilaktyki ppoż.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas 3-dniowego zjazdu.
2. Cena szkolenia obejmuje udział w wykładach i zajęciach praktycznych, materiały szkoleniowe (skrypt), zaświadczenie ukończenia kursu.
3. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

1. Zajęcia odbywają się na trenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Majdańskiej 38/40 (Praga-Południe)

 

UPRAWNIENIA

Absolwenci szkolenia uzyskują przedłużenie uprawnień do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

 

Informacje dotyczące przedłużenia uprawnień dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej.

W związku z wprowadzeniem nowelizacji w programie szkolenia aktualizującego dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, dotyczącej warunków przyjęcia na szkolenie, aktualny zapis dotyczący ważności zaświadczenia w przypadku absolwentów szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej należy rozumieć zgodnie z ustępem 2 art. 19 ustawy deregulacyjnej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów). Zgodnie z nim specjaliści ochrony przeciwpożarowej po utarcie ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów, nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia i w tym okresie powinni ukończyć szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z powyższym w ich przypadku warunkiem przyjęcia jest przedłożenie kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów wystawionego nie później niż 6 lat od daty zakończenia szkolenia, na które zgłosi się kandydat.

 

TERMINY SZKOLENIA

Przysłane dokumenty (formularz i skan zaświadczenia) jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność nadesłanych formularzy zgłoszeniowych) informowane są e-mailem o terminie rozpoczęcia szkolenia. Informacja wysyłana jest najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia pod warunkiem uzyskaniu wymaganej liczby uczestników (min. 10 osób)

Najbliższe planowane terminy szkolenia aktualizującego:

23.10.-25.10.2019 r. Zajęcia odbywać się będą w Warszawie na ul. Marcinkowskiego 2 (JRG-5 Warszawa).

Kolejne planowane terminy szkoleń:

13.11.-15.11.2019 r.(rekrutacja będzie prowadzona w późniejszym terminie, zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Majdańskiej 38/40).

Dokumenty do pobrania

  • pdf537.7 KiBProgram SIOP - Szkolenie aktualizujace.pdfPobierz
  • pdf508.1 KiBPismo z KG.pdfPobierz
  • pdf1.2 MiBustawa deregulacyjna.pdfPobierz
  • pdf528.0 KiBROZPORZADZENIE W SPRAWIE SZKOLEN INSPEKTOROW OCHRONY PPOZ.pdfPobierz
  • doc45.5 KiBPytania_egzaminacyjne_inspektorzy_03_2018.docPobierz
  • xls58.5 KiBformularz_siopa_ aktualizacja_2018.xlsPobierz
  • pdf438.5 KiBWZOR formularz_ aktualizacja.pdfPobierz