Dane Osobowe

Inspektor Ochrony Danych KW PSP w Warszawie

Mariusz Mucha, e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 40.
  2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są jednostki PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 
Wydział Kadr (WK)

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-1

dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych

zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-2

dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-3

dot. osób, składających do organu PSP informacje o możliwości występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazujących na konieczność podjęcia przez organ określonych czynności z urzędu

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-4

dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych „odbiorowych” zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-5

dot. osób składających do tut. organu wnioski, uzasadnione ekspertyzą techniczną, o wyrażenie zgody na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych lub terenów w sposób inny niż określony w tych przepisach, zgodnie z art. 6a ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-6

dot. osób składających do tut. organu wnioski i skargi na działalność rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z art. 12 ust 5 pkt 10a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-7

dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego, zgodnie z § 6 ust Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117)

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-8

dot. prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Działem II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-9

dot. osób, składających wnioski o udostępnienie informacji w trybie art. 267a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-10

dot. danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych II-instancyjnych, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA WBR

dot. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność  gospodarczą świadczące usługi dla Urzędu tzw. kontrahenci

KLAUZULA INFORMACYJNA WFZ

dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Państwowej Straży Pożarnej przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim na podstawie art. 27 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

KLAUZULA INFORMACYJNA WK-1

dot. wydawanych zaświadczeń dla zatrudnionych pracowników w KW PSP w Warszawie

KLAUZULA INFORMACYJNA WK-2

dot. naborów do służby w PSP

KLAUZULA INFORMACYJNA WK-3

dot. naborów do pracy w PSP

KLAUZULA INFORMACYJNA WIiŁ

dot. osób nagrywanych monitoringiem będącym na wyposażeniu KW PSP w Warszawie

KLAUZULA INFORMACYJNA WOSzP – 1

dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, konferencjach i testach w komorze dymowej

KLAUZULA INFORMACYJNA WOSzP – 2

dot. skierowania na poligon w Kręsku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOSzW

dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, konferencjach

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu wizyjnego

 

 

Więcej...