Informacje dotyczące zakładów o dużym ryzyku

Informacje dotyczące zakładów o dużym ryzyku

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.), właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej, na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej są zobowiązane do udostępnienia:

a)     informacji o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach;

b)     informacji o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych
lub ich zmianach;

c)     informacji o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1;

d)     informacji o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom;

e)     informacji o kontrolach planowych w terenie;

f)      informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
– na 30 dni przed jego przyjęciem;

g)     informacji o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1;

h)     instrukcji postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;

i)      informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku;

j)      uzasadnień odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

W ramach realizacji zadań, na stronie KW PSP w Warszawie (http://www.straz.pl), w zakładce Prewencja, udostępniono informacje właściwe dla Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dotyczące zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.