Informacje o ograniczeniach zakresu udostępniania informacji o zakładach

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 lit. g i § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145)

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

podaje do publicznej wiadomości informacje o decyzjach wnoszących sprzeciw do wniosków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedłożonych przez prowadzących zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W poniższym rejestrze wskazano również, czy dla danego zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wyrażono zgodę na wyłączenie określonych informacji z możliwości ich udostępniania w oparciu o art. 267a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

 

Informacji w powyższym zakresie udziela:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
tel.: 22 55 95 154,
prewencja@mazowsze.straz.pl