Pozytywnie zaopiniowane programy zapobiegania poważnym awariom

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 lit. d i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145)

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

podaje do publicznej wiadomości informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Informacji w powyższym zakresie udziela:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
tel.: 22 55 95 154
prewencja@mazowsze.straz.pl