Wykazy zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Z uwagi na konieczność uwzględnienia przez właściwe organy zapisów:

- art. 73 ust. od 3 do 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) w trakcie przystępowania do sporządzania odpowiednich dokumentów planistycznych, tj.:

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danego obszaru,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego obszaru,

- art. 53 ust. 4 pkt 12 i ust 5 jak i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.) w trakcie sporządzania projektów decyzji:

  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • o warunkach zabudowy,

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zamiesza poniżej wykazy zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Niniejsze wykazy aktualizowane są w cyklu półrocznym (do dnia 10 sierpnia za I półrocze oraz do dnia 10 lutego za II półrocze).

Informacji w zakresie lokalizacji zakładów o dużym ryzyku udziela:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
tel.: 22 31 99 208,
prewencja@mazowsze.straz.pl

Informacji w zakresie lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku udziela:

Właściwy terenowo komendant powiatowy / miejski PSP z terenu woj. mazowieckiego.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie udostępnia poniżej:

  • pdf94.2 KiBRejestry KW PSP Warszawa - Wykaz ZoDR 18.02.2016.pdfPobierz
  • pdf114.5 KiBRejestry KW PSP Warszawa - Wykaz ZoZR 31.12.2015.pdfPobierz

Informacji w powyższym zakresie udziela:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
tel.: 22 31 99 208,
prewencja@mazowsze.straz.pl