Narada szkoleniowa pionu logistycznego

W dniach 3-4 września 2019 roku odbyła się narada szkoleniowa pionu logistycznego na terenie Poligonu Szkoleniowego w Kręsku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele komórek logistycznych z komend powiatowych i miejskich PSP z terenu woj. mazowieckiego oraz pracownicy i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Naradę otworzył st. bryg. Mirosław Jasztal – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz bryg. Piotr Równicki – naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.

Celem narady było omówienie bieżących spraw, a w szczególności:

- odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za szkody w mieniu Skarbu Państwa oraz postępowania szkodowe prowadzone w tym zakresie, jak również likwidacja szkód,

- projektowanych zmian w Ustawie PZP, gaz i energia elektryczna – zestawienie oszczędności,

- Zarządzenie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie zakupów do kwoty 30 tys. euro,

- zakupów pojazdów i sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej w ramach Ustawy modernizacyjnej,

- gospodarki mieszkaniowej,

- zmian w Regulaminie organizacyjnym Poligonu Szkoleniowego w Kręsku,

- turnusów antystresowych i profilaktyczno – rehabilitacyjnych,

- termomodernizacji obiektów PSP na terenie województwa mazowieckiego,

- postępowań w sprawie pozwolenia na budowę,

- postępowań w sprawie zgłoszenia budowy,

- lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- gospodarki transportowej, paliwowej i sprzętowej w PSP,

- sprzętu obrony cywilnej/zarządzania kryzysowego będącego w użytkowaniu PSP,

- zmian w Zarządzeniu MKW PSP dot. programu SWD-ST,

- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

- Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy KW PSP w Warszawie,

- podatku dochodowego od nagród.

Tegoroczna narada szkoleniowa z przedstawicielami funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pionu logistycznego województwa mazowieckiego umożliwiła zgromadzenie większości osób, które na co dzień zajmują się działalnością logistyczną na terenie podległym właściwym komendantom powiatowym i miejskim PSP. Pozwoliło to na sprawne przekazanie przygotowanych informacji oraz wymianę posiadanej wiedzy i cennych doświadczeń między funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi, co przyczyni się do zwiększenia poziomu realizowanych zadań.

 

Opracowanie: st. kpt. Karol Ziętala, Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie.

Wróć