Dofinansowanie Fundusze europejskie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt pn: „Zakup systemu wymiany danych pomiarowych dla wybranych SGRChem-Eko” realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nr projektu: PL/2020/PR/0089

 

Porozumienie finansowe dotyczące realizacji projektu zostało podpisane dnia 23 czerwca 2020 roku.

 

Kwalifikowalny koszt projektu: 3 748 545,00 PLN

Kwota dofinansowania: 2 811 409,00 PLN

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej: Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, Opolu, Wrocławiu i Olsztynie.

 

 

„Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego”

W dniu 28.12.2018 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0001/17-00 Projektu „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja:

1) Budynku KP PSP w Makowie Mazowieckim

2) Budynku KP PSP w Makowie Mazowieckim, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Różan

3) Budynku KP PSP w Mławie

4) Budynku KM PSP w Płocku

5) Budynku KP PSP w Sochaczewie

6) Budynku JRG Nr 6 PSP w Warszawie

7) Budynku JRG Nr 7 PSP w Warszawie

Wysokość dofinansowania 4 934 092,27 PLN

Projekty zrealizowane

"Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom."

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

Całkowita wartość projektu

9 900 481,79 PLN

Wydatki kwalifikowane

7 530 127,79 PLN

Dofinansowanie z EFRR

3 824 278,60 PLN (50,79%)

Wkład budżet państwa

3 705 849,19 PLN

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2 370 354,00 PLN

W ramach projektu zostało zakupione:

 1. Samochód specjalny z drabiną mechaniczną,
 2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem proszkowym oraz pompą o wydajności minimum 4m3/min zamontowaną na przyczepie przystosowanej do ciągnięcia przez samochód gaśniczy,
 3. Samochód dowodzenia i łączności,
 4. Zestaw pompowy wysokiej wydajności (agregat prądotwórczy i pompy zanurzeniowe o napędzie elektrycznym zabudowane na 2 kontenerach, przystosowanych do przewozu przez nośniki kontenerowe),
 5. 2 kontenery specjalistyczne (paliwowy oraz do przewozu środków gaśniczych, neutralizatorów i zwilżaczy) przystosowane do przewozu przez nośniki kontenerowe,
 6. Ciężki samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu pn. "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom” zostało podpisane dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Porozumienie podpisali Pan Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek, Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentujący Województwo Mazowieckie oraz Pan nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP reprezentujący Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie (Beneficjent).

"Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa”

POKL.05.02.03-00-006/10 

Beneficjent projektu: Komenda Główna PSP

Partnerzy:

 • Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,
 • Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Celem projektu jest wzrost skuteczności i efektywności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt obejmuje szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe zgodnie z zapotrzebowaniem ogólnym i priorytetami szkoleniowymi związanymi z Euro 2012. 

W ramach projektu zrealizowano:

 • 2 edycje studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, 
 • 2 edycje studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski, 10 edycji kursu śmigłowcowego z zakresu ratownictwa wysokościowego, 
 • 21 edycji szkoleń dla kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną, 
 • 12 edycji szkoleń specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. 

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie była odpowiedzialna za przeprowadzenie 12 edycji szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego (2011r. - 3 edycje, 2012r. - 5 edycji, 2013r. - 4 edycje)

Projekt „Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa” była realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Bezpieczna droga - modernizacja transgranicznego systemu ratownictwa techniczno – komunikacyjnego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC na lata 2004 – 2006

Projekt dotyczył zakupu 7 specjalistycznych samochodów ratowniczo - gaśniczychz funkcją ratownictwa technicznego (drogowego) dla 7 Komend Powiatowych/Komend Miejskich PSP woj. mazowieckiego.

Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury.

Działanie 1.1: Modernizacja i rozwój istniejącej transgranicznej sieci transportowej w celu poprawy dostępności.

Ostatecznie całkowita wartość projektu wynosi:

3 235 854,20 PLN,

z czego wydatki kwalifikowane:

3 149 504,20 PLN,

dofinansowanie z EFRR:

2 362 128,15 PLN (75%).

Umowę na realizację projektu podpisano 25 października 2006 r.

Realizacja projektu podzielona została na trzy etapy:

 • I etap: grudzień 2006 r., zakup trzech lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim i Makowie Mazowieckim oraz Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach. Każdy z samochodów kosztował 326 350,00 zł, z czego 320 000,00 to koszt kwalifikowany.
 • II etap: marzec – lipiec 2007 r., zakup jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Łosicach na kwotę 419 504,20 zł oraz jednego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce kwotę 330 000,00 zł, z czego 320 000,00 to koszt kwalifikowany.
 • III etap: październik 2007 r. – luty 2008 r. zakup dwóch ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie i Komendy Powiatowej PSP w Pułtusku. Koszt jednego samochodu wyniósł 743 650,00 zł, z czego 725 000,00 zł to koszt kwalifikowany.

Zakończenie rzeczowe nastąpiło 29 lutego 2008 r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu nastąpiło w kwietniu 2008 r.

14 kwietnia 2008 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Bezpieczna droga – modernizacja transgranicznego systemu ratownictwa techniczno – komunikacyjnego” zrealizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBC współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konferencja organizowana była pod honorowym patronatem nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Pana Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego, oraz Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.

„Budowa nowoczesnych systemów teleinformatycznych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej w Jednostkach Organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego na dostawę i wdrożenie systemu bezpiecznej transmisji danych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. mazowieckiego.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpiło 20 czerwca 2008r., a finansowe 26 czerwca 2008r.

Ostatecznie całkowita wartość projektu:

1 478 700,54 PLN

Z czego wydatki kwalifikowane:

1 478 700,54 PLN

dofinansowanie z EFRR:

739 350,27 PLN (50%)

Wkład własny Beneficjenta

739 350,27 PLN (50%)

Przedmiotowy projekt polegał na budowie nowoczesnych systemów teleinformatycznych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej w jednostkach organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego. Zbudowana została informatyczna sieć korporacyjna łącząca 38 Komend Powiatowych/ Miejskich PSP z Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie oraz sieć radioprzemienników w czterech lokalizacjach na terenie woj. mazowieckiego. Głównym celem projektu było zapewnienie sprawnego, bezpiecznego i niezawodnego przepływu informacji pomiędzy Komendą Wojewódzką,a Komendami Powiatowymi/Miejskim PSP zarówno w działaniach ratowniczych jak również do celów administracyjnych. Ponadto projekt miał na celu zredukowanie kosztów ponoszonych przez jednostki PSP, związanych z połączeniami teleinformatycznymi oraz zapewnienie pełnego pokrycia łącznością radiową obszaru województwa mazowieckiego.

Realizacja projektu umożliwi łatwiejszy kontakt z obywatelami, pozwoli na realizację zapisów Ustawy o podpisie elektronicznym, informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne i wdrażanie e-administracji.

II Etap Budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej

Zakończono realizację projektu „II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, który dotyczył remontu istniejącego budynku „M-10” (o powierzchni całkowitej 1613, 86 m2 i kubaturze 8618,00 m3) zlokalizowanym przy ulicy Jodłowej w sąsiedztwie z terenem JRG Pionki woj. mazowieckie powiat radomski. Obiekt spełnia zadania bazy zakwaterowania dla strażaków przebywających na szkoleniu. Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji nastąpiło 20 czerwca 2008r. a finansowe 26 czerwca 2008r.

Ostatecznie całkowita wartość projektu:

3 086 337, 73 PLN

Z czego wydatki kwalifikowane:

2 195 337, 73 PLN

Dofinansowanie z EFRR:

1 426 969,52 PLN (65%)

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w województwie mazowieckim ze względu na zwiększenie możliwości szkoleniowych kadry Państwowej Straży Pożarnej. Projekt budowy ośrodka szkolenia w Pionkach zdecydowanie podniósł poziom infrastruktury technicznej i socjalno – bytowej w postaci sal dydaktycznych i wykładowych oraz obiektów wspomagających.

„Ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek PSP woj. mazowieckiego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

Całkowita wartość projektu

3 995 040,00 PLN.

Dofinansowanie z EFRR

3 344 444,00 PLN. (85%)

Wkład własny Beneficjenta

650 596,00 PLN.

Przedmiotowy projekt polegał na zakupie 4 samochodów z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m (SHD25) umożliwiających podawanie różnego rodzaju środków gaśniczych z dużych wysokości oraz skuteczne prowadzenie ewakuacji.

Samochody zostały przekazane w użyczenie podległym jednostkom organizacyjnym PSP z terenu woj. mazowieckiego:

 • KM PSP Radom – ciężki samochód ratownictwa technicznego,
 • KM PSP Siedlce – ciężki samochód ratownictwa technicznego,
 • KP PSP Płońsk – ciężki samochód ratownictwa technicznego,
 • KP PSP Gostynin – ciężki samochód ratownictwa technicznego.

Powyższe produkty projektu wykorzystywane będą do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych związanych z wystąpieniem nagłych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim klęsk żywiołowych i poważnych awarii przemysłowych. Okres realizacji projektu: 18 maj 2009 rok – 31 grudzień 2010 rok. Projekt współfinansowany był z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Partnerzy upoważnieni do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wartość projektu:3.970.758,65 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:3.375.144,85 PLN (85%)
Budżet Państwa:595.613,80 PLN (15%)

Zakres rzeczowy projektu:

Zakresem rzeczowym projektu było doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej podległych Komendom Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu w zestawy narzędzi hydraulicznych.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana dnia 08 listopada 2011 roku.

Umowę podpisali dyrektor CUPT Pani Anna Siejda oraz Pan Gustaw Mikołajczyk - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Dnia 12 kwietnia 2012 roku w Płocku (województwo mazowieckie) odbyła się konferencja promująca Projekt na której został zaprezentowany zakupiony sprzęt.

„Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Priorytet IV: „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
Działanie 4.3: „Ochrona powietrza, energetyka”.

Całkowita wartość projektu:

530 017,70 PLN.

Wydatki kwalifikowalne:

483 517,70 PLN

Dofinansowanie z EFRR:

338 462,39 PLN (70%)

Wkład krajowy publiczny:

145 055,31 PLN (30%)

Przedmiotowy projekt polegał na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 7 jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego. W ramach zakresu rzeczowego projektu zaprojektowano, wykonano i zostały dostosowane istniejące instalacje do włączenia w obieg projektowanych urządzeń instalacji c.w.u. i cyrkulacji.

Systemy solarne zostały zainstalowane w obiektach: - KP PSP Białobrzegi, - KP PSP Garwolin, - KP PSP Lipsko, - KP PSP Otwock, - KP PSP Przysucha, - KM PSP Radom (JRG 3) - KM PSP m. st. Warszawy (JRG 2) Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2010 rok – 31 grudzień 2012 rok. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” zostało podpisane w dniu 05.04.2012r.

„Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

Działanie 8.1: Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Całkowita wartość projektu

26 498 999,99 PLN

Dofinansowanie z EFRR

22 524 149,00 PLN (85%)

Wkład własny Beneficjenta

3 974 850,00 PLN

Wartość projektu woj. mazowieckiego

8 245 500,00 PLN

Przedsięwzięcie było realizowane w partnerstwie pięciu podmiotów wykonujących zadania z zakresu ochrony pożarowej i ratownictwa. Obszarem realizacji i oddziaływania projektu były; województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie oraz wielkopolskie.

Projekt dotyczył zakupu 9 sztuk ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (sprzętowych) oraz 3 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji.

W woj. mazowieckim zakup obejmuje 4 ciężkie, specjalne samochody ratownictwa technicznego ( sprzętowe), które zostaną przekazane w użytkowanie następującym jednostkom:

 • Komenda Miejska PSP w Płocku,
 • Komenda Miejska PSP w Radomiu,
 • Komenda Miejska PSP w Siedlcach,
 • Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie.

W dniu 9 lipca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Bezpieczne Centrum - doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach. Umowę podpisali dyrektor CUPT Pani Anna Siejda oraz Pan Tomasz Leszczyński - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Beneficjentem wspieranego przedsięwzięcia (liderem projektu) była Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu. Partnerami projektu były komendy wojewódzkie PSP w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Kielcach. Całkowity koszt projektu to 26 498 999,99 zł, zaś unijne wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 524 149,99 zł.

"Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL.05.02.03-00-006/10

Beneficjent projektu: Komenda Główna PSP.

Partnerzy:

 • Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie;
 • Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi;
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Celem projektu był wzrost skuteczności i efektywności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt obejmował szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe zgodnie z zapotrzebowaniem ogólnym i priorytetami szkoleniowymi związanymi z Euro 2012.

W ramach projektu zrealizowano:

 • 2 edycje studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi,
 • 2 edycje studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski, 10 edycji kursu śmigłowcowego z zakresu ratownictwa wysokościowego,
 • 21 edycji szkoleń dla kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną,
 • 12 edycji szkoleń specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie była odpowiedzialna za przeprowadzenie 12 edycji szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Projekt „Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa” jest realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.