Wydział Informatyki i Łączności (WIiŁ)

Naczelnik Wydziału

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Janik

W skład Wydziału wchodzą:

  1. Sekcja Informatyki,

  2. Sekcja Łączności;

Główne zadania Wydziału:

  1. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności, na potrzeby ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności,
  2. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych i łączności,
  3. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze województwa,
  4. administrowanie, zarządzanie i utrzymanie w sprawności kluczowych systemów teleinformatycznych istniejących w komendzie wojewódzkiej,
  5. zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania urządzeń i sprzętu łączności przewodowej i bezprzewodowej komendy wojewódzkiej,
  6. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze województwa mazowieckiego.