Wydział Kadr (WK)

Naczelnik Wydziału

bryg. mgr inż. Marcin Konecki

W skład Wydziału wchodzą:

  1. Sekcja Obsługi Funkcjonariuszy,

  2. Sekcja Obsługi Pracowników Cywilnych,

  3. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Analiz i Nadzoru.

Główne zadania Wydziału:

  1. podejmowanie działań zmierzających do kształtowania optymalnego stanu i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego;
  2. prowadzenie dokumentacji kadrowej dotyczącej komendantów powiatowych, miejskich oraz ich zastępców;
  3. przygotowywanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń, odznak i innych wyróżnień;
  4. podejmowanie działań oraz prowadzenie spraw zapewniających optymalne rozmieszczenie i zatrudnienie kwalifikowanych kadr, w szczególności strażaków – absolwentów szkół PSP kształconych w systemie stacjonarnym;
  5. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników;
  6. sprowadzenie nadzoru nad sprawami związanymi z systemem uposażeń i awansów strażaków KW PSP oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych.