Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy (WZ)

Naczelnik Wydziału

st. bryg. mgr inż. Mariusz Kowszun

Z-ca Naczelnika Wydziału

 st. kpt. mgr inż. Sławomir Jędrych

W skład Wydziału wchodzą:

  1. Sekcja do spraw Rozpoznawania Zagrożeń,

  2. Sekcja do spraw Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych;

Główne zadania Wydziału:

  1. nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska;
  2. bieżąca analiza dokumentacji związanej z działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  3. opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja;
  4. sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  5. sprawowanie nadzoru nad działalnością komendantów miejskich i powiatowych PSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym;
  6. sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.