Wydział Operacyjny (WR)

Kierujący Wydziałem

st. bryg. inż. Jacek Gaczkowski

Z-ca Naczelnika Wydziału

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Kiepiel

W skład Wydziału wchodzą:

  1. Sekcja Analiz i Planowania Operacyjnego,
  2. Sekcja Koordynacji Ratownictwa.

Główne zadania Wydziału:

  1. koordynowanie funkcjonowania Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa;
  2. udzielanie bieżących informacji mediom, przez dyżurnego operacyjnego województwa mazowieckiego, o działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek KSRG na terenie województwa mazowieckiego,
  3. koordynowanie działań z zakresu organizacji funkcjonowania i nadzoru nad KSRG;
  4. organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów KSRG i odwodów operacyjnych na obszarze województwa, oraz ich dokumentowanie i analizowanie,
  5. opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja,
  6. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków o włączenie OSP do KSRG,