Wydział Organizacji i Nadzoru (WO)

Naczelnik Wydziału

st.bryg. mgr inż. Paweł Pomorski

W skład Wydziału wchodzą:

  1. Sekcja Kontroli, Skarg i Wniosków,
  2. Sekcja Organizacyjno-Prezydialna.

Główne zadania Wydziału:

  1. nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków składanych do komendanta wojewódzkiego;
  2. nadzór nad przeprowadzaniem kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa przez zespół kontrolny MKW;
  3. organizowanie pracy komendy wojewódzkiej PSP, prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej komendy wojewódzkiej, opracowywanie i aktualizowanie regulaminu KW PSP oraz uzgadniania
    i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP/KM PSP;
  4. realizacja zadań w zakresie spraw polityki informacyjnej;
  5. przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez komendanta wojewódzkiego funkcji organu administracji rządowej, a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji KSRG,
  6. nadzór nad prowadzeniem archiwum komendy wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów.