Kurs z zakresu obsługi podestów ruchomych

    Kursy realizowane przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie są na podstawie „Programu szkolenia z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych, samojezdnych, wolnobieżnych i przewoźnych znajdujących się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, kat. upr. IP, zatwierdzonego przez Dyrektora oddziału w Warszawie Urzędu Dozoru Technicznego.

I. Kadra szkoleniowa

   Zajęcia prowadzone będą przez Wykładowców i Instruktorów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu szkolenia.

II. Cel szkolenia

   Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy przez słuchacza w zakresie zasad obsługi podestów ruchomych podlegających dozorowi technicznemu, na podstawie której słuchacz przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego.

III. Warunki przyjęcia na szkolenie

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób skierowanych przez właściwego przełożonego Państwowej Straży Pożarnej lub jednostki ochrony przeciwpożarowe KSRG, którzy ubiegają się o posiadanie kwalifikacji w zakresie obsługi podestów.

Wymagania dla słuchacza:

1) z jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej lub innej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który powinien posiadać:

a) wykształcenie co najmniej średnie,

b) aktualne okresowe badania lekarskie na czas trwania szkolenia,

c) co najmniej jeden miesiąc praktyki zawodowej wykonując czynności pomocnicze przy obsłudze podestu;

2) skierowanego przez inną jednostkę ochrony przeciwpożarową dodatkowo powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Słuchacz po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu kwalifikacji będzie realizować zadania w zakresie obsługi podestów.

 IV. Realizacja szkolenia

   Szkolenie realizowane będzie w systemie codziennym. Na szkoleniu dostępne będą podesty w celu prowadzenia ćwiczeń.

   Przyjęcie słuchacza na szkolenie odbędzie się na podstawie, przekazania do Ośrodka Szkolenia
w Warszawie, karty skierowania i Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, zwane razem „Zgłoszeniem słuchacza na szkolenie”. Wzór Karty skierowania stanowi załącznik nr 1, natomiast wzór Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji stanowi załącznik nr 2. Zgłoszenie słuchacza na szkolenie należy przekazać do Ośrodka Szkolenia w Warszawie w terminie do 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

   Ośrodek Szkolenia w Warszawie jest zobowiązany do przekazania, do właściwego w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji wszystkich uczestników szkolenia.

  Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie tematówprzystąpi do egzaminu wewnętrznego. Słuchacz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego zostanie skierowany przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie na egzamin kwalifikacyjny do właściwego UDT.

  W sytuacji nie uzyskania przez słuchacza pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego, Ośrodek Szkolenia wyznaczytermin poprawkowy na egzamin wewnętrzny.

  Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze urządzeń technicznych(egzamin kwalifikacyjny) przeprowadzi Komisja Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
Po pozytywnym wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego, słuchacz uzyska Zaświadczenie kwalifikacyjne.

 V. Terminy szkolenia

 O terminie rozpoczęcia i realizacji szkolenia Komendy PSP będą informowane odrębnym pismem.

 VI. Organizacja szkolenia

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na trenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie ul. Majdańska 38/40,

 

Dokumenty do pobrania

  • odt8.4 KiBZalacznik nr 1.odtPobierz
  • docx27.5 KiBZalacznik nr 2.docxPobierz