Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG

I.    WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA.

•    posiadanie kwalifikacji ratownika, aktualnych na czas trwania szkolenia, zgodne
z wymaganiami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
•    posiadanie karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie okresowe), aktualne na czas trwania szkolenia,

a)    w przypadku strażaka z PSP – kierowany/-a:
-    nie posiada przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach bezpośrednio związanych z działaniami ratowniczymi,
-    posiada orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okresowe badania lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia (praca na wysokości powyżej 3 m),
-    ukończenie co najmniej szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka.

b)    w przypadku strażaka ratownika z OSP – kierowany/-a posiada:
-    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (praca na wysokości powyżej 3 m),
-    zaświadczenie potwierdzające ukończenie co najmniej szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP lub równorzędnego,
-    ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia,

•    wypełnioną właściwą kartę skierowania wysłać na adres e-mail szkolspec@mazowsze.straz.pl (w formie edytowalnej, bez podpisu właściwego przełożonego),
•    wypełnioną i podpisaną (przez właściwego przełożonego) kartę skierowania dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia.

UWAGA:

1.    Na szkolenie słuchacz może przyjechać ze sprzętem stanowiącym wyposażenie jednostki PSP do działań wysokościowych z zakresu podstawowego.


II.    PROGRAM SZKOLENIA I KADRA

Szkolenie realizowane jest w oparciu o „Program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w dniu 23 stycznia 2015 r.
Zajęcia prowadzone są przez młodszych ratowników wysokościowych, ratowników wysokościowych, starszych ratowników wysokościowych, instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego PSP oraz uprawnione osoby, które uczestniczyły w warsztatach przygotowujących do realizacji przedmiotowego szkolenia.
III.    ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z planem szkolenia podczas 6 godzin teorii
i 18 godzin praktyki.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na trenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie, KW PSP w Warszawie ul. Majdańska 38/40 w Warszawie,
Podczas szkolenia realizowane są wyjazdowe ćwiczenia praktyczne poza teren Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie.
IV.    TERMINY SZKOLENIA.

O terminach szkoleń Komendy Miejskie/Powiatowe PSP informowane będą odrębnym pismem.
Dokumenty do pobrania

  • pdf323.9 KiBprogram_szkolenia_dla_kandydatow_na_ml_rat.pdfPobierz
  • xls27.0 KiBTabela wynikow WRW.xlsPobierz
  • doc101.0 KiBZestawienie i minimalny normatyw .docPobierz
  • xls53.5 KiBform_kandydat_na_ml_ratownika_wys.xlsPobierz