Szkolenie dotyczące eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV w zakresie obsługi.

    Kursy realizowane przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie na podstawie „Programu szkolenia dotyczącego eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV w zakresie obsługi”, zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział w Warszawie .

I. Kadra szkoleniowa.

   Zajęcia prowadzone będą przez Wykładowców i Instruktorów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu szkolenia.

II. Cel szkolenia.

   Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy przez słuchacza w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV , na podstawie której słuchacz przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego.

III. Warunki przyjęcia na szkolenie.

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób skierowanych przez właściwego przełożonego Państwowej Straży Pożarnej lub jednostki ochrony przeciwpożarowe KSRG, którzy ubiegają się o kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Wymagania dla słuchacza:

1) z jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej lub innej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który powinien posiadać:

a) wykształcenie co najmniej średnie,

b) aktualne okresowe badania lekarskie na czas trwania szkolenia,

2) skierowanego przez inną jednostkę ochrony przeciwpożarową dodatkowo powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Słuchacz po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu kwalifikacji będzie realizować zadania w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV .

IV. Realizacja szkolenia.

   Szkolenie realizowane będzie w systemie codziennym.

   Przyjęcie słuchacza na szkolenie odbędzie się na podstawie, przekazania do Ośrodka Szkolenia w Warszawie, Karty skierowania. Wzór Karty skierowania stanowi załącznik nr 1. Oryginał zgłoszenia słuchacza na szkolenie należy przekazać do Ośrodka Szkolenia w Warszawie w pierwszym dniu szkolenia oraz w edytowalnej wersji elektronicznej w terminie wskazanym przez organizatora.

   Ośrodek Szkolenia w Warszawie jest zobowiązany do przekazania, do właściwego w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego Prezesa URE funkcjonującego przy OW SEP, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji wszystkich uczestników szkolenia.

  Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie tematów przystąpi do egzaminu wewnętrznego. Słuchacz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego zostanie skierowany przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie na egzamin kwalifikacyjny do właściwego URE funkcjonującego przy OW SEP w Warszawie.

  W sytuacji nie uzyskania przez słuchacza pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego, Ośrodek Szkolenia wyznaczy termin poprawkowy na egzamin wewnętrzny.

  Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze urządzeń technicznych (egzamin kwalifikacyjny) przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa URE funkcjonującego przy OW SEP. Po pozytywnym wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego, słuchacz uzyska Zaświadczenie kwalifikacyjne.

 V. Terminy szkolenia

 O terminie rozpoczęcia i realizacji szkolenia Komendy PSP będą informowane odrębnym pismem.

 VI. Organizacja szkolenia

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na trenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie
KW PSP w Warszawie ul. Majdańska 38/40,

 

 

Dokumenty do pobrania

  • pdf3.9 MiBSWOszW16112317320.pdfPobierz
  • docx20.3 KiBZalacznik nr 1 Karta Skierowania.docxPobierz