Szkolenie Naczelników OSP

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

  1. Wykształcenie minimum średnie.
  2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.       
  3. Aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych.
  4. Ukończone szkolenie dowódców OSP.
  5. Prawidłowo wypełniona i przesłana karta skierowania (w niezmienionym formacie) w wersji elektronicznej na podany adres e-mail bez podpisów.
  6. Dostarczenie oryginału karty skierowania w wersji papierowej w dniu rozpoczęcia szkolenia
    ze wszystkimi danymi oraz z obowiązkowymi podpisami.   

PROGRAM SZKOLENIA I KADRA

1. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta  
     Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 11 maja 2006 roku.  
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez: wykładowców, instruktorów i funkcjonariuszy PSP
     o odpowiednim przygotowaniu kierunkowym oraz funkcyjnych Związku OSP RP posiadających
     odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

1. Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie, KW PSP w Warszawie.
2. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego jest program szkolenia naczelników OSP.       
3. Podstawową formą nauczania są zajęcia trwające 45 minut, prowadzone w salach przystosowanych
     do prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń. 
4. Zajęcia praktyczne są prowadzone w grupach, stosownie do realizowanej tematyki, uwzględniając
     wskazówki dla poszczególnych tematów.          
5. Na szkolenie przewidziano 23 godzin dydaktycznych, w tym 15 godzin teorii i 8 godzin praktyki.
6. Druhowie, którzy ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie zgodnie
     ze wzorem określonym w załączniku programu szkolenia.        

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie może być przeprowadzone w Ośrodku Szkolenia w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Majdańskiej 38/40 (Praga – Południe) lub na bazie Komendy Miejskiej / Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego.

TERMINY SZKOLENIA 
Termin szkolenia realizowany jest zgodnie z planem dydaktycznym.

Dokumenty do pobrania

  • xls52.0 KiBWzor Karty na szkolenie Naczelnikow na bazie KM P PSP.xlsPobierz