Szkolenie starszych ratowników wysokosciowych KSRG

 I. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA.

 • ukończenie szkolenia ratowników wysokościowych KSRG,
 • posiadanie kwalifikacji ratownika, aktualnych na czas trwania szkolenia, zgodnych
  z wymaganiami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • posiadanie karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (okresowe), aktualne na czas trwania szkolenia,

a)      w przypadku strażaka z PSP – kierowany/-a:

-        nie posiada przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach bezpośrednio związanych z działaniami ratowniczymi,

-        posiada orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okresowe badania lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia (praca na wysokości powyżej 3 m),

b)     w przypadku strażaka ratownika z OSP – kierowany/-a posiada:

-        zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (praca na wysokości powyżej 3 m),

-        ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia,

 • wypełnioną właściwą kartę skierowania wysłać na adres e-mail szkolspec@mazowsze.straz.pl (w formie edytowalnej, bez podpisu właściwego przełożonego),
 • wypełnioną i podpisaną (przez właściwego przełożonego) kartę skierowania dostarczyć
  w dniu rozpoczęcia szkolenia.

UWAGA:

 1. Na szkolenie słuchacz przyjeżdża ze sprzętem stanowiącym wyposażenie osobiste ratownika wysokościowego.

II. PROGRAM SZKOLENIA I KADRA

Szkolenie realizowane jest w oparciu o „Program szkolenia starszych ratowników wysokościowych ksrg” zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP w dniu 22 kwietnia 2014 r.

Zajęcia prowadzone są przez starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego PSP, którzy znaleźli się w wykazie kadry przewidzianej do prowadzenia szkoleń na dany rok kalendarzowy.

III. ORGANIZACJA SZKOLENIA

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z planem szkolenia podczas 4 godzin teorii  i 16 godzin praktyki. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem – 4 godziny.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na trenie JRG PSP nr 7 KM PSP m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 67, w Warszawie, przygotowanym lądowisku dla śmigłowca lub innym wskazanym przez Ośrodek Szkolenia

w Warszawie KW PSP w Warszawie.

Podczas szkolenia realizowane są wyjazdowe ćwiczenia praktyczne poza teren jednostki.

IV. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA.

Absolwent szkolenia otrzymuje tytuł starszego ratownika wysokościowego KSRG oraz uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego we współpracy ze śmigłowcem oraz do wykonywania funkcji operatora na pokładzie śmigłowca określone programem szkolenia.

V. TERMINY SZKOLENIA.

O terminach szkoleń Komendy Miejskie/Powiatowe PSP informowane będą odrębnym pismem.

 

 

Dokumenty do pobrania

 • xls51.5 KiBform_starszego_ratownik_wysokosciowy.xlsPobierz
 • pdf328.9 KiBProgram szkolenia starszych ratownikow wysokosciowych KSRG.pdfPobierz