Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA CPR

dot. przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym do wykonywania zadań centrum powiadamiania ratunkowego (zgłoszenia alarmowe CPR)

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-1

dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-2

dot. osób składających skargi i wnioski

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-3

dot. osób, składających do organu PSP informacje o możliwości występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazujących na konieczność podjęcia przez organ określonych czynności z urzędu

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-4

dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych „odbiorowych”

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-5

dot. osób składających do tut. organu wnioski, uzasadnione ekspertyzą techniczną, o wyrażenie zgody na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych lub terenów w sposób inny niż określony w tych przepisach

dot. osób składających do tut. organu wnioski i skargi na działalność rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-7

dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego,

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-8

dot. prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-9

dot. osób, składających wnioski o udostępnienie informacji 

KLAUZULA INFORMACYJNA WZ-10

dot. danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych II-instancyjnych,

KLAUZULA INFORMACYJNA WBR

dot. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność  gospodarczą świadczące usługi dla Urzędu tzw. kontrahenci

KLAUZULA INFORMACYJNA WFZ

dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Państwowej Straży Pożarnej przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim na podstawie art. 27 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

KLAUZULA INFORMACYJNA WK-1

dot. zatrudnionych pracowników/pełniących służbę w KW PSP w Warszawie.

KLAUZULA INFORMACYJNA WK-2

dot. naborów do służby w PSP

KLAUZULA INFORMACYJNA WK-3

dot. naborów do pracy w PSP

KLAUZULA INFORMACYJNA WOSzP – 1

dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, konferencjach i testach w komorze dymowej w Pionkach - Ośrodek Szkolenia w Pionkach (WOSzP)

KLAUZULA INFORMACYJNA Kręsk

dot. skierowania na poligon w Kręsku

KLAUZULA INFORMACYJNA WO-1

dot. interesantów

KLAUZULA INFORMACYJNA WO-2

dot. realizacji zadań prewencji społecznej

KLAUZULA INFORMACYJNA WOSzW

dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, konferencjach - Ośrodek Szkolenia w Warszawie (WOSzW)

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu wizyjnego

 

Wróć