Decyzje ustalające grupy zakładów

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 lit. g i § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145)

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanych decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina.

W skład utworzonej grupy zakładów wchodzi 5 zakładów o dużym ryzyku i 1 zakład o zwiększonym ryzyku.

Informacji w powyższym zakresie udziela:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
tel.: 22 55 95 154,
prewencja@mazowsze.straz.pl