Informacje przydatne na potrzeby planowania zagospodarowania przestrzennego

Definicja bezpiecznej odległości

 • Bezpieczna odległość - najmniejsza odległość od miejsca wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do obiektu lub terenu wrażliwego, która złagodzi skutki prawdopodobnego zdarzenia awaryjnego i zapobiegnie eskalacji tego zdarzenia do zdarzenia o większym zasięgu i większych skutkach, z wyłączeniem poważnych awarii przemysłowych o charakterze katastrofalnym oraz skutków poważnych awarii, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest mniejsze lub równe 10-6/rok.

Bezpieczna odległość ma za zadanie złagodzić negatywne skutki poważnych awarii przemysłowych i zapobiec ich eskalacji lub powstaniu efektu domino.

Złagodzenie skutków oznacza, że zadaniem bezpiecznej odległości nie jest zapewnienie zerowego ryzyka oraz ochrony przed zdarzeniami katastrofalnymi.

Zdarzeniom katastrofalnym należy zapobiegać i ograniczać ich skutki za pomocą innych narzędzi ochrony (warstw zabezpieczeń).

Akty prawa miejscowego a poważne awarie przemysłowe

Zgodnie z treścią art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.):

 • W obrębie zwartej zabudowy miast i wsi

jest zabroniona

budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozbudowa takich zakładów jest dopuszczalna, pod warunkiem że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

 • Przepis wskazany powyżej nie dotyczy budowy i rozbudowy zakładów na obszarach określanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, jeżeli plany te nie zawierają ograniczeń dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.
 • Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

lokalizuje się w bezpiecznej odległości

od siebie, od osiedli mieszkaniowych, od obiektów użyteczności publicznej, od budynków zamieszkania zbiorowego, od obszarów parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin, od obszarów stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych oraz od linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

 • Osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, obszary parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin, od obszarów stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym

lokalizuje się w bezpiecznej odległości

od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 • Ponadto, dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wydać decyzję nakładającą na prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obowiązek opracowania i przedłożenia informacji dotyczących:
  • prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
  • potencjalnych skutków wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz jej zasięgu.
 • Koszty opracowania i przedłożenia w/w informacji pokrywa prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Materiały do pobrania

 • pdf517.8 KiBwytyczne-do-planowania-przestrzennego.pdfPobierz
 • pdf481.7 KiBmetodologia.pdfPobierz
 • pdf83.6 KiBmetodologia-aktualizacja.pdfPobierz
 • pdf1.1 MiBprzeglad-map-drogowych.pdfPobierz
 • pdf2.3 MiBHandbook of Scenarios Major Accident 2017.pdfPobierz
 • pdf649.2 KiBReference criteria for indent scenario - LUP Loss Prevention 2012.pdfPobierz

Informacji w powyższym zakresie udziela:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
tel.: 22 55 95 154,
prewencja@mazowsze.straz.pl